05_Genehmigungsplanung_.jpg

Planowanie pozwoleń

Nasze usługi planistyczne obejmują: planowanie pozwoleń według Federalnej ustawy o ochronie przed immisją (BimSchG), Ustawy o gospodarce wodnej (WHG), Krajowego kodeksu budowlanego

Opracowujemy Państwu kompletną dokumentację do udzielenia pozwolenia zgodnie z wymogami 9. Rozporządzenia federalnego o ochronie przed immisją wraz z częścią opisową i zestawami formularzy danego landu dla urządzeń przemysłowych, komercyjnych i rolniczych.

Nasze usługi obejmują:

 • Opracowanie i wyjaśnienie kwestii miejscowych, część proceduralno-techniczną, wypowiedzi odnośnie zastosowanych materiałów, produktów częściowych oraz końcowych i odpadów (jeśli dotyczy),
 • Ocenę aspektów bezpieczeństwa technicznego włącznie z analizą zagrożeń zgodnie z § 3 BetrSichV (klasyfikacja obszarów zagrożonych wybuchem),
 • Planowanie pozwoleń zgodnie z kodeksem budowlanym danego landu (uprawnienie do przedłożenia dokumentacji budowlanych w większości landów, akceptacja we wszystkich landach) z opracowaniem rysunków CAD w 2- i 3D jako dokumentacji budowlanej, część opisową z obliczeniami wskaźników budowlanych oraz wariantami odprowadzania i utylizacji deszczówki i formularze urzędowe,
 • Wewnętrzną koordynację wymaganych opinii rzeczoznawców (substancje szkodliwe dla powietrza i/lub hałas),
 • Sporządzanie koncepcji ppoż dla instalacji budowlanych oraz obiektów specjalnych z uwzględnieniem Dyrektywy dla budownictwa przemysłowego oraz wymogów Krajowego kodeksu budowlanego,
 • Uzgadnianie z właściwymi władzami ppoż oraz miejscowymi organami ppoż,
 • Wnioski o pozwolenia według prawa wodnego lub wnioski o pozwolenia według Ustawy o gospodarce wodnej (WHG), np. odprowadzanie wód opadowych do wód powierzchniowych lub gruntowych (przesączanie), odprowadzanie wody przemysłowej, zakładowa oczyszczalnia ścieków itp.
 • Wskazywanie instalacji do handlingu materiałów szkodliwych dla wody (wskazanie VAwS)

Współpraca przy negocjacjach z władzami i innymi stronami planowania

Państwa projekt jest u nas w najlepszych rękach, od pomysłu do realizacji. Chętnie towarzyszymy jako zewnętrzni biegli podczas ważnych spotkań i wspieramy Państwa w koordynacji projektu we wszystkich jego fazach:

 • Przygotowanie i prezentacja inwestycji na posiedzeniach rady gminy/miasta oraz innych instytucji zorientowanych politycznie,
 • Wyczerpująca prezentacja projektu i reprezentacja inwestora na spotkaniach z władzami, jak konferencje na temat wniosków i/lub debaty,
 • Kontrola i ocena udzielonych pozwoleń, w razie potrzeby rozmowy z władzami odnośnie przesadnych lub nieuzasadnionych wymogów dodatkowych,
 • Koordynacja projektu z dostawcami instalacji i ich biurami inżynierskimi,
 • Odciążenie inwestora w części koordynacji i zarządzania projektem

Sporządzanie wszelkich opinii wymaganych w procedurze udzielenia pozwolenia

 • Studium/ocena wykonalności według dyrektywy o immisji zapachów (GIRL) oraz amoniaku (techniczne wskazówki odnośnie utrzymania czystego powietrza),
 • Obliczenia emisji substancji szkodliwych dla powietrza (np. amoniaku, pyłu, zapachów, i wiele innych),
 • Ocenia emisji w odniesieniu do przepływów masy,
 • Obliczenia wysokości kominów na podstawie technicznych wskazówek utrzymania czystego powietrza oraz wymienionych w nich wartości granicznych emisji,
 • Obliczenia rozprzestrzeniania się według załącznika 3 instrukcji utrzymania czystego powietrza z uznanym modelem cząsteczkowym (tu LASAT3, w razie potrzeby również z prostszym modelem Austal2000),
 • Ustalenie składników emisji i ich ocena,
 • Opracowanie koncepcji minimalizacji,
 • Pomiar wstępnego obciążenia hałasem urządzeniem pomiarowym klasy 1 (Bruehl&Kjaehr),
 • Opracowanie badań połączeniowo-technicznych,
 • Prognoza możliwej emisji hałasu,
 • Obliczenia immisji fal dźwiękowych programem Soundplan 6.5 oraz ich ocena zgodnie z instrukcją zapobiegania hałasom i innymi przepisami ustawowymi,
 • Opracowanie koncepcji minimalizowania hałasu,
 • Obliczenia akustyczne i rozwiązania problemowe


Badania szkodliwości dla środowiska naturalnego i badania jednostkowe

Badania szkodliwości dla środowiska pozwalają ustalić, opisać i ocenić wpływ inwestycji na ludzi, zwierzęta, rośliny, glebę, wodę, powietrze, klimat i krajobraz, jak i dobra kulturowe i majątkowe. Ekologiczne dane wyjściowe dla poszczególnych dziedzin środowiska lub dóbr chronionych pobierane są dla poszczególnych obszarów środowiska lub dóbr chronionych ze specjalnych opinii fachowych lub ogólnie dostępnych informacji/danych, które udostępniają również władze. Badania szkodliwości dla środowiska naturalnego tematyzują wpływ zmienny oraz środki unikania, zmniejszenia lub zrównoważenia ustalonych wpływów.

 • Ogólne wstępne badanie danego przypadku według § 3c ust. 1 UVPG
 • Wstępne badanie danego przypadku w odniesieniu do lokalizacji według § 3c ust. 2 UVPG
 • Badanie szkodliwości dla środowiska według prawa krajowego zgodnie z § 3d UVPG

Plany dodatkowe dotyczące planowania krajobrazu oraz zieleni włącznie z bilansowaniem ingerencji i zrównoważenia.

 • Ustalenie i ocena ingerencji odpowiednio do krajowych ustaw o ochronie środowiska,
 • Propozycje i uwzględnienie możliwych środków zrównoważenia,
 • Obliczenie i propozycje wymaganych środków zrównoważenia odpowiednio do instrukcji działań specyficznych dla danego landu,
 • Przedstawienie środków w dodatkowych planach pielęgnacji krajobrazu i rozmieszczenia zieleni (wizualizacja),
 • Ocena aspektów planowania krajobrazu z możliwością fotomontażu lub wizualizacji 3D instalacji na danym terenie / w danym otoczeniu