Cookie settings

We use several types of cookies on this website to provide you with an optimal online experience, to increase the user-friendliness of our portal and to constantly improve our communication with you. You can decide which categories you want to allow and which you do not want to allow (see "Custom settings" for more information).
Name of cookie Purpose expires
privacylayer Cookies Status Agreement Cookie hint 1 Jahr
sessionID CMS clicksystem user guidance Zum Ende der Sitzung
userlang language recognition Zum Ende der Sitzung
Name of cookie Purpose expires
_ga Google Analytics 2 years
_gat Google Analytics 1 minute
_gid Google Analytics 1 day
_gali Google Analytics 30 seconds
05_Genehmigungsplanung_.jpg

Planowanie pozwoleń

Nasze usługi planistyczne obejmują: planowanie pozwoleń według Federalnej ustawy o ochronie przed immisją (BimSchG), Ustawy o gospodarce wodnej (WHG), Krajowego kodeksu budowlanego

Opracowujemy Państwu kompletną dokumentację do udzielenia pozwolenia zgodnie z wymogami 9. Rozporządzenia federalnego o ochronie przed immisją wraz z częścią opisową i zestawami formularzy danego landu dla urządzeń przemysłowych, komercyjnych i rolniczych.

Nasze usługi obejmują:

 • Opracowanie i wyjaśnienie kwestii miejscowych, część proceduralno-techniczną, wypowiedzi odnośnie zastosowanych materiałów, produktów częściowych oraz końcowych i odpadów (jeśli dotyczy),
 • Ocenę aspektów bezpieczeństwa technicznego włącznie z analizą zagrożeń zgodnie z § 3 BetrSichV (klasyfikacja obszarów zagrożonych wybuchem),
 • Planowanie pozwoleń zgodnie z kodeksem budowlanym danego landu (uprawnienie do przedłożenia dokumentacji budowlanych w większości landów, akceptacja we wszystkich landach) z opracowaniem rysunków CAD w 2- i 3D jako dokumentacji budowlanej, część opisową z obliczeniami wskaźników budowlanych oraz wariantami odprowadzania i utylizacji deszczówki i formularze urzędowe,
 • Wewnętrzną koordynację wymaganych opinii rzeczoznawców (substancje szkodliwe dla powietrza i/lub hałas),
 • Sporządzanie koncepcji ppoż dla instalacji budowlanych oraz obiektów specjalnych z uwzględnieniem Dyrektywy dla budownictwa przemysłowego oraz wymogów Krajowego kodeksu budowlanego,
 • Uzgadnianie z właściwymi władzami ppoż oraz miejscowymi organami ppoż,
 • Wnioski o pozwolenia według prawa wodnego lub wnioski o pozwolenia według Ustawy o gospodarce wodnej (WHG), np. odprowadzanie wód opadowych do wód powierzchniowych lub gruntowych (przesączanie), odprowadzanie wody przemysłowej, zakładowa oczyszczalnia ścieków itp.
 • Wskazywanie instalacji do handlingu materiałów szkodliwych dla wody (wskazanie VAwS)

Współpraca przy negocjacjach z władzami i innymi stronami planowania

Państwa projekt jest u nas w najlepszych rękach, od pomysłu do realizacji. Chętnie towarzyszymy jako zewnętrzni biegli podczas ważnych spotkań i wspieramy Państwa w koordynacji projektu we wszystkich jego fazach:

 • Przygotowanie i prezentacja inwestycji na posiedzeniach rady gminy/miasta oraz innych instytucji zorientowanych politycznie,
 • Wyczerpująca prezentacja projektu i reprezentacja inwestora na spotkaniach z władzami, jak konferencje na temat wniosków i/lub debaty,
 • Kontrola i ocena udzielonych pozwoleń, w razie potrzeby rozmowy z władzami odnośnie przesadnych lub nieuzasadnionych wymogów dodatkowych,
 • Koordynacja projektu z dostawcami instalacji i ich biurami inżynierskimi,
 • Odciążenie inwestora w części koordynacji i zarządzania projektem

Sporządzanie wszelkich opinii wymaganych w procedurze udzielenia pozwolenia

 • Studium/ocena wykonalności według dyrektywy o immisji zapachów (GIRL) oraz amoniaku (techniczne wskazówki odnośnie utrzymania czystego powietrza),
 • Obliczenia emisji substancji szkodliwych dla powietrza (np. amoniaku, pyłu, zapachów, i wiele innych),
 • Ocenia emisji w odniesieniu do przepływów masy,
 • Obliczenia wysokości kominów na podstawie technicznych wskazówek utrzymania czystego powietrza oraz wymienionych w nich wartości granicznych emisji,
 • Obliczenia rozprzestrzeniania się według załącznika 3 instrukcji utrzymania czystego powietrza z uznanym modelem cząsteczkowym (tu LASAT3, w razie potrzeby również z prostszym modelem Austal2000),
 • Ustalenie składników emisji i ich ocena,
 • Opracowanie koncepcji minimalizacji,
 • Pomiar wstępnego obciążenia hałasem urządzeniem pomiarowym klasy 1 (Bruehl&Kjaehr),
 • Opracowanie badań połączeniowo-technicznych,
 • Prognoza możliwej emisji hałasu,
 • Obliczenia immisji fal dźwiękowych programem Soundplan 6.5 oraz ich ocena zgodnie z instrukcją zapobiegania hałasom i innymi przepisami ustawowymi,
 • Opracowanie koncepcji minimalizowania hałasu,
 • Obliczenia akustyczne i rozwiązania problemowe


Badania szkodliwości dla środowiska naturalnego i badania jednostkowe

Badania szkodliwości dla środowiska pozwalają ustalić, opisać i ocenić wpływ inwestycji na ludzi, zwierzęta, rośliny, glebę, wodę, powietrze, klimat i krajobraz, jak i dobra kulturowe i majątkowe. Ekologiczne dane wyjściowe dla poszczególnych dziedzin środowiska lub dóbr chronionych pobierane są dla poszczególnych obszarów środowiska lub dóbr chronionych ze specjalnych opinii fachowych lub ogólnie dostępnych informacji/danych, które udostępniają również władze. Badania szkodliwości dla środowiska naturalnego tematyzują wpływ zmienny oraz środki unikania, zmniejszenia lub zrównoważenia ustalonych wpływów.

 • Ogólne wstępne badanie danego przypadku według § 3c ust. 1 UVPG
 • Wstępne badanie danego przypadku w odniesieniu do lokalizacji według § 3c ust. 2 UVPG
 • Badanie szkodliwości dla środowiska według prawa krajowego zgodnie z § 3d UVPG

Plany dodatkowe dotyczące planowania krajobrazu oraz zieleni włącznie z bilansowaniem ingerencji i zrównoważenia.

 • Ustalenie i ocena ingerencji odpowiednio do krajowych ustaw o ochronie środowiska,
 • Propozycje i uwzględnienie możliwych środków zrównoważenia,
 • Obliczenie i propozycje wymaganych środków zrównoważenia odpowiednio do instrukcji działań specyficznych dla danego landu,
 • Przedstawienie środków w dodatkowych planach pielęgnacji krajobrazu i rozmieszczenia zieleni (wizualizacja),
 • Ocena aspektów planowania krajobrazu z możliwością fotomontażu lub wizualizacji 3D instalacji na danym terenie / w danym otoczeniu