07_Umweltmanagement_.jpg

Zarządzanie środowiskiem, pełnomocnictwa i sprawozdawczość

Integracja systemów zarządzania środowiskiem wg DIN 14001 i EMAS

System zarządzania środowiskiem jest częścią całościowego systemu zarządzania, która zawiera strukturę organizacyjną, określenie odpowiedzialności, sposobu zachowania, postępowania formalnego, przebieg i środki do ustalenia i wdrożenia polityki środowiskowej. System zarządzania środowiskiem zawiera zarówno dane i ocenę wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko, jak i jego politykę środowiskową, cele i programy środowiskowe.

Pełnomocnictwo w ochronie przed immisją, ochronie wody, w przypadku wystąpienia awarii i ds. odpadów

Pełnomocnik w zakresie ochrony wody doradza przedsiębiorcy lub osobie eksploatującej oraz członkom zakładu w okolicznościach, które mają znaczenie dla ochrony wód. Ma prawa i obowiązki, które określone są ustawowo.

Pełnomocnik ds. odpadów doradza przedsiębiorcy lub osobie eksploatującej oraz członkom zakładu w okolicznościach, które mają znaczenie dla gospodarki odpadami i usuwania odpadów. Ma prawa i obowiązki, które określone są ustawowo.

Pełnomocnik ds. awarii doradza osobie eksploatującej we wszystkich okolicznościach, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa instalacji.

Pełnomocnik ds. ochrony przed immisją wyznaczany jest zgodnie z BimSchG, jeśli jest wymagany z powodu rodzaju i wielkości instalacji powodującej emisję i wymagającej pozwolenia.

Deklaracje emisji 11 BImSchV

Zgodnie z 11. BimSchV osoby eksploatujące instalacje wymagające pozwolenia są zobowiązane do składania deklaracji emisji co 4 lata. W takiej deklaracji należy podać emisję substancji szkodliwych pochodzących z instalacji oraz ilości substancji w odniesieniu do emisji.

Koncepcje bezpieczeństwa i raporty dotyczące bezpieczeństwa oraz plany alarmowe i zwalczania zagrożeń (AGAP) wg BImSchV

Instalacje, w których występują substancje szkodliwe w określonych ilościach, podlegają regulacjom rozporządzenia o awariach (12. BimSchV). W zależności od ilości substancji osoba eksploatująca przygotowuje koncepcję bezpieczeństwa, raport dot. bezpieczeństwa lub plan alarmowy i zwalczania zagrożeń.

Poprzez opracowanie koncepcji zapobiegania awariom osobie eksploatującej wskazuje się na obowiązek sprawozdawczości do właściwych organizacji zajmujących się opracowywaniem koniecznych wymogów w celu zapobiegania awariom i ograniczania ich skutków.

Celem raportu dot. bezpieczeństwa jest pisemne przedstawienie wdrożonej koncepcji bezpieczeństwa, ustalenia zagrożeń awarii, zapewnienie funkcjonowania i niezawodności komponentów instalacji oraz przedłożenie planów alarmowych i zwalczania zagrożeń.

Plan alarmowy i zwalczania zagrożeń to opis rodzaju i przebiegu środków, które służą do kontroli awarii oraz ograniczenia jej wpływu, jak również wymaganych środków technicznych i organizacyjnych. Osoba eksploatująca zakład z poszerzonymi obowiązkami przedstawia w sporządzanym raporcie dot. bezpieczeństwa, że posiada wewnętrzne plany alarmowe i zapobiegania zagrożeniom.

Koordynacja ochrony bezpieczeństwa i zdrowia

Koordynator ds. ochrony bezpieczeństwa i zdrowia powinien zostać włączony już w fazie planowania inwestycji. Powinien on opracować plan ochrony bezpieczeństwa i zdrowia lub zlecić jego opracowanie i zestawić z dokumentacją zawierającą wymagane dane odnośnie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które należy później przestrzegać podczas prac nad instalacją budowlaną.

W ramach wykonawstwa budowy osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia koordynuje stosowanie ogólnych wytycznych wg § 4 Ustawy o ochronie pracy, dopasowuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do potrzeb danego przypadku (lub zleca jego dopasowanie), organizuje współpracę pracodawców i koordynuje nadzór nad prawidłowym stosowaniem procedur roboczych przez pracodawców.

Obowiązek sprawozdawczy PRTR

Do sprawozdań PRTR zobowiązani są właściciele zakładów, które spełniają następujące kryteria:

  • wykonywana jest co najmniej jedna działalność zgodnie z załącznikiem I E-PRTR-VO,
  • emisja substancji szkodliwych przekracza jedną lub więcej wartości ustalonych w załączniku II E-PRTR-VO,
  • poza lokalizację wywozi się ponad 2 tony odpadów szkodliwych rocznie lub 2.000 ton odpadów nieszkodliwych.

Składanie raportu odbywa się za pośrednictwem oprogramowania BUBE-Online w formie elektronicznej.

Stosowanie rozporządzenia REACH

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia REACH UE istniejące dyrektywy UE oraz krajowe regulacje (ChemG, GefStoffV, itd.) rozszerzane są w ramach europejskiej polityki dotyczącej chemikaliów.

Rozporządzenie REACH wymaga od producenta / importera substancji chemicznych w ramach regulacji m. in. ustalenia obszarów / możliwości zastosowania, kompletnego ujęcia scenariuszy ekspozycji i sporządzenia kompletnego dossier substancji.