Cookie settings

We use several types of cookies on this website to provide you with an optimal online experience, to increase the user-friendliness of our portal and to constantly improve our communication with you. You can decide which categories you want to allow and which you do not want to allow (see "Custom settings" for more information).
Name of cookie Purpose expires
privacylayer Cookies Status Agreement Cookie hint 1 Jahr
sessionID CMS clicksystem user guidance Zum Ende der Sitzung
userlang language recognition Zum Ende der Sitzung
Name of cookie Purpose expires
_ga Google Analytics 2 years
_gat Google Analytics 1 minute
_gid Google Analytics 1 day
_gali Google Analytics 30 seconds
07_Umweltmanagement_.jpg

Zarządzanie środowiskiem, pełnomocnictwa i sprawozdawczość

Integracja systemów zarządzania środowiskiem wg DIN 14001 i EMAS

System zarządzania środowiskiem jest częścią całościowego systemu zarządzania, która zawiera strukturę organizacyjną, określenie odpowiedzialności, sposobu zachowania, postępowania formalnego, przebieg i środki do ustalenia i wdrożenia polityki środowiskowej. System zarządzania środowiskiem zawiera zarówno dane i ocenę wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko, jak i jego politykę środowiskową, cele i programy środowiskowe.

Pełnomocnictwo w ochronie przed immisją, ochronie wody, w przypadku wystąpienia awarii i ds. odpadów

Pełnomocnik w zakresie ochrony wody doradza przedsiębiorcy lub osobie eksploatującej oraz członkom zakładu w okolicznościach, które mają znaczenie dla ochrony wód. Ma prawa i obowiązki, które określone są ustawowo.

Pełnomocnik ds. odpadów doradza przedsiębiorcy lub osobie eksploatującej oraz członkom zakładu w okolicznościach, które mają znaczenie dla gospodarki odpadami i usuwania odpadów. Ma prawa i obowiązki, które określone są ustawowo.

Pełnomocnik ds. awarii doradza osobie eksploatującej we wszystkich okolicznościach, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa instalacji.

Pełnomocnik ds. ochrony przed immisją wyznaczany jest zgodnie z BimSchG, jeśli jest wymagany z powodu rodzaju i wielkości instalacji powodującej emisję i wymagającej pozwolenia.

Deklaracje emisji 11 BImSchV

Zgodnie z 11. BimSchV osoby eksploatujące instalacje wymagające pozwolenia są zobowiązane do składania deklaracji emisji co 4 lata. W takiej deklaracji należy podać emisję substancji szkodliwych pochodzących z instalacji oraz ilości substancji w odniesieniu do emisji.

Koncepcje bezpieczeństwa i raporty dotyczące bezpieczeństwa oraz plany alarmowe i zwalczania zagrożeń (AGAP) wg BImSchV

Instalacje, w których występują substancje szkodliwe w określonych ilościach, podlegają regulacjom rozporządzenia o awariach (12. BimSchV). W zależności od ilości substancji osoba eksploatująca przygotowuje koncepcję bezpieczeństwa, raport dot. bezpieczeństwa lub plan alarmowy i zwalczania zagrożeń.

Poprzez opracowanie koncepcji zapobiegania awariom osobie eksploatującej wskazuje się na obowiązek sprawozdawczości do właściwych organizacji zajmujących się opracowywaniem koniecznych wymogów w celu zapobiegania awariom i ograniczania ich skutków.

Celem raportu dot. bezpieczeństwa jest pisemne przedstawienie wdrożonej koncepcji bezpieczeństwa, ustalenia zagrożeń awarii, zapewnienie funkcjonowania i niezawodności komponentów instalacji oraz przedłożenie planów alarmowych i zwalczania zagrożeń.

Plan alarmowy i zwalczania zagrożeń to opis rodzaju i przebiegu środków, które służą do kontroli awarii oraz ograniczenia jej wpływu, jak również wymaganych środków technicznych i organizacyjnych. Osoba eksploatująca zakład z poszerzonymi obowiązkami przedstawia w sporządzanym raporcie dot. bezpieczeństwa, że posiada wewnętrzne plany alarmowe i zapobiegania zagrożeniom.

Koordynacja ochrony bezpieczeństwa i zdrowia

Koordynator ds. ochrony bezpieczeństwa i zdrowia powinien zostać włączony już w fazie planowania inwestycji. Powinien on opracować plan ochrony bezpieczeństwa i zdrowia lub zlecić jego opracowanie i zestawić z dokumentacją zawierającą wymagane dane odnośnie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które należy później przestrzegać podczas prac nad instalacją budowlaną.

W ramach wykonawstwa budowy osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia koordynuje stosowanie ogólnych wytycznych wg § 4 Ustawy o ochronie pracy, dopasowuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do potrzeb danego przypadku (lub zleca jego dopasowanie), organizuje współpracę pracodawców i koordynuje nadzór nad prawidłowym stosowaniem procedur roboczych przez pracodawców.

Obowiązek sprawozdawczy PRTR

Do sprawozdań PRTR zobowiązani są właściciele zakładów, które spełniają następujące kryteria:

  • wykonywana jest co najmniej jedna działalność zgodnie z załącznikiem I E-PRTR-VO,
  • emisja substancji szkodliwych przekracza jedną lub więcej wartości ustalonych w załączniku II E-PRTR-VO,
  • poza lokalizację wywozi się ponad 2 tony odpadów szkodliwych rocznie lub 2.000 ton odpadów nieszkodliwych.

Składanie raportu odbywa się za pośrednictwem oprogramowania BUBE-Online w formie elektronicznej.

Stosowanie rozporządzenia REACH

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia REACH UE istniejące dyrektywy UE oraz krajowe regulacje (ChemG, GefStoffV, itd.) rozszerzane są w ramach europejskiej polityki dotyczącej chemikaliów.

Rozporządzenie REACH wymaga od producenta / importera substancji chemicznych w ramach regulacji m. in. ustalenia obszarów / możliwości zastosowania, kompletnego ujęcia scenariuszy ekspozycji i sporządzenia kompletnego dossier substancji.