Cookie settings

We use several types of cookies on this website to provide you with an optimal online experience, to increase the user-friendliness of our portal and to constantly improve our communication with you. You can decide which categories you want to allow and which you do not want to allow (see "Custom settings" for more information).
Name of cookie Purpose expires
privacylayer Cookies Status Agreement Cookie hint 1 Jahr
sessionID CMS clicksystem user guidance Zum Ende der Sitzung
userlang language recognition Zum Ende der Sitzung
Name of cookie Purpose expires
_ga Google Analytics 2 years
_gat Google Analytics 1 minute
_gid Google Analytics 1 day
_gali Google Analytics 30 seconds
01_Grundlagenermittlung_.jpg

Obliczenia podstawowe, planowanie wstępne i projektowe


Analiza lokalizacji

Żeby móc podejmować decyzje inwestycyjne, konieczne jest przeprowadzenie analizy lokalizacji już w fazie obliczeń podstawowych oraz porównanie lokalizacji poprzez odpowiednią ocenę.

Kryteria lokalizacji dotyczą przy tym różnych punktów widzenia. Z jednej strony następuje analiza aspektów ekonomicznych, jak koszty inwestycji, bliskość klientów lub szanse zbytu. Z drugiej strony ocenia się aspekty związane z prawnymi regulacjami ochrony środowiska oraz procedury techniczne. Duże znaczenie ma tutaj położenie przyszłego zakładu z budowlanego punktu widzenia, odległość od obiektów chronionych, ochrona środowiska i ochrona przed immisją czy logistyka. Również kwestie podstawowych planów fabryki powinny zostać przeanalizowane w tym okresie i wpływać na procesy decyzyjne w późniejszym czasie.

W analizie lokalizacji ustalamy wspólnie z Państwem kryteria lokalizacji i oceny. Samodzielnie zdobywamy szczegółowe informacje, oceniamy rozpoznanie z inżynieryjno-technicznego punktu widzenia i analizujemy wyniki. Dostarczamy przy tym analizę wartości użytkowych. Następnie dokonujemy zestawienia wymaganych danych, przygotowujemy rysunki i analizujemy kluczowe kryteria. Na koniec przedstawiamy propozycję do rozważenia.

Koncepcje proceduralno-techniczne

W celu zaprojektowania koncepcji proceduralno-technicznej zdobywamy samodzielnie informacje szczegółowe, oceniamy je z inżynieryjno-technicznego punktu widzenia i dokonujemy analizy wyników. Dostarczamy przy tym analizę wartości użytkowych. Następnie dokonujemy zestawienia wymaganych danych, przygotowujemy rysunki i analizujemy kluczowe kryteria. Na koniec przedstawiamy propozycję do rozważenia.

 • Przejrzyste przedstawienie przebiegu procesów na podstawowym schemacie blokowym z podaniem strumieni ilościowych
 • Wybór głównych komponentów proceduralno-technicznych i przedstawienie na schemacie procesów wg DIN EN ISO 10628
 • Projekt planu rozmieszczenia aparatury jako podstawa dla projektu instalacji budowlano-technicznych
 • Przedstawienie projektu w wariantach jako przygotowanie do decyzji klienta

Planowanie fabryki i logistyki

W planowaniu fabryki i logistyki wspieramy Państwa przy sporządzaniu koncepcji zdolnej do uzyskania pozwolenia i przede wszystkim praktycznej dla przyszłego zakładu. To, czy celem jest nowy budynek, przekształcenie istniejącego budynku lub jego powiększenie, nie gra żadnej roli.

Żeby zrealizować planowanie całościowo, rozróżniamy następujące pola planowania:

 • Planowanie lokalizacji:
  określenie odpowiedniej lokalizacji według oceny kryteriów lokalizacji
 • Planowanie układu:
  projekt sprawnych układów roboczych włącznie z wyborem rozmieszczenia budynków, dróg komunikacji i urządzeń technicznych
 • Planowanie struktury fabryki:
  wymiarowanie i strukturyzacja planowania produkcyjnego, personalnego i organizacyjnego

Stosujemy różne narzędzia planistyczne. Dzięki współpracy naszych inżynierów i fachowców oraz wspólnemu kierowaniu różnymi dziedzinami wiedzy powstaje koncepcja całościowa. Na bazie Państwa wyobrażeń, przebiegu procesów technicznych oraz warunków miejscowych i budowlanych powstają cyfrowe plany rozmieszczenia budynków, aparatów i maszyn oraz schematy przebiegu procesów wg DIN EN ISO 10628. Są one używane do dalszego planowania i realizacji. Dołącza się do nich optymalizację budynku i integrację kolejnych kryteriów. W tej fazie chodzi przede wszystkim o ulepszenie logistyki (np. przepływu materiałów). Poza tym opracowujemy również warianty dla Państwa i dokonujemy ich oceny.

Projekt budowlany

Projekt budowlany to proces w planowaniu budowlanymi, w którym przedstawia się wyobrażenia inwestora w odniesieniu do planowanej inwestycji budowlanej. Jest on również określany jako „planowanie projektowe”, faza planowania HOAI. Jest to faza procesu planowania, w której opracowywany jest projekt.

Projekt budowlany / planowanie projektowe przeprowadzane są przez architektów i inżynierów. Celem jest spójna i możliwa do realizacji koncepcja planistyczna, która uwzględnia wszystkie problemy specyficzne dla projektu. Przy odpowiedzialnym planowaniu należy uwzględniać wszystkie aktualne przepisy oraz stan wiedzy technicznej. Również decyzje funkcjonalne, konstrukcyjne oraz przestrzenne wpływają na projekt budowlany.

Technika ochrony środowiska jako porównania wariantów dla utrzymania czystego powietrza i oczyszczania spalin

Utrzymanie czystego powietrza gra w dziedzinach przemysłowych ważną rolę – wybór prawidłowego i wydajnego oczyszczania powietrza wylotowego i spalin jest przy tym niezbędny.

Na podstawie Państwa danych (opis budynku i przebiegu procesów, materiały stosowane do wylotu powietrza, emisje) oraz wymogów wytycznych dotyczących utrzymania czystego powietrza sporządzamy koncepcję realizacji odpowiedniego oczyszczania powietrza wylotowego i spalin. Przy wyborze analizujemy wszystkie istotne procesy fizycznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania oraz ich kombinacje. W centrum projektu znajdują się analizy techniczne, ekonomiczne i ekologiczne możliwych instalacji oraz ocena ich wad i zalet. Chętnie opracowujemy również dokumentację przetargową, zbieramy i oceniamy oferty.

Mamy ścisły kontakt z producentami i dostawcami instalacji spalinowych i zbieramy stale informacje o aktualnych opracowaniach. Innowacje wpływają oczywiście na nasze koncepcje.

Koncepcje energetyczne

Zbieramy dane o stanie rzeczywistym Państwa instalacji energetycznych na miejscu w przedsiębiorstwie i analizujemy je odnośnie zgodności z przepisami i stanem wiedzy technicznej. Na tej podstawie przedstawiamy Państwu propozycje możliwych ulepszeń w użytkowaniu nośników energii. Poza tym opracowujemy dla Państwa projekty wdrożenia propozycji rozwiązań, analizy korzyści i kosztów oraz szacunki.

Analiza zagrożeń w fazie planowania

zgodnie z Dyrektywą maszynową (FMEA, HA-ZOP, DIN EN ISO 14121-1:2007)

Od 2010 będzie obowiązywała nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/EG, która definiuje wymogi odnośnie oceny ryzyka oraz zagrożeń i podkreśla wykonawstwo towarzyszące projektowi w fazie planowania. Zgodnie z tym producent powinien ustalić już przy koncepcji i konstrukcji maszyny lub instalacji, jakie obowiązują wymogi odnośnie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz jakie środki są wymagane. Dostępne są do tego różne metody, m. in. FMEA, HAZOP lub HACCP.

Po ukończeniu lub instalacji maszyny lub urządzenia oceniamy możliwe zagrożenia na podstawie przepisowych kryteriów oceny, obowiązujących przepisów ustawowych, wytycznych cechów zawodowych i norm DIN. Na podstawie DIN EN ISO 14121 oraz DIN EN ISO 12100 przeprowadzamy wizje lokalne na miejscu, opisujemy i dokumentujemy systematycznie zagrożenia.

Na koniec oceniamy je i prezentujemy Państwu istniejący potencjał zagrożeń oraz dokumentujemy konieczność ich usunięcia. Jako wynik oceny zagrożeń otrzymują Państwo dokumentację z propozycjami ulepszeń w celu usunięcia zagrożeń maszyn lub instalacji lub zredukowania ich istniejącego wymiaru. Z nami są Państwo po bezpiecznej stronie już przy uruchamianiu maszyny lub instalacji.

Szacowanie kosztów wg DIN 276

Przeprowadzamy szacowanie kosztów zgodnie z DIN 276. Może ono być podstawą dla finansowania, kosztorysów, środków kontroli kosztów i opodatkowania kosztów lub decyzji planistycznych, dotyczących wydatków i wykonawstwa. Alternatywnie można dowieść powstałych kosztów na podstawie ich oszacowania.

Koszty w budownictwie dzielą się wg DIN 276 na poziomy kosztów ramowych, szacowania kosztów, wyliczania kosztów i stwierdzania kosztów. Są one ustalane według celu, wymaganych podstaw oraz stopnia uszczegółowienia. Stopień uszczegółowienia wzrasta przy tym od kosztów ramowych do stwierdzenia faktycznych kosztów.