Cookie settings

We use several types of cookies on this website to provide you with an optimal online experience, to increase the user-friendliness of our portal and to constantly improve our communication with you. You can decide which categories you want to allow and which you do not want to allow (see "Custom settings" for more information).
Name of cookie Purpose expires
privacylayer Cookies Status Agreement Cookie hint 1 Jahr
sessionID CMS clicksystem user guidance Zum Ende der Sitzung
userlang language recognition Zum Ende der Sitzung
Name of cookie Purpose expires
_ga Google Analytics 2 years
_gat Google Analytics 1 minute
_gid Google Analytics 1 day
_gali Google Analytics 30 seconds
04_Gutachten_.jpg

Rzeczoznawstwo - Oświadczenia Ekspertów

Opinie sądowe lub stron jako publiczny i zaprzysiężony biegły

Biuro inżynierów SHN przygotowuje opinie w dziedzinach utrzymania czystości powietrza w przemyśle, działalności komercyjnej i rolnictwie.

Od 1991 roku działamy na rynku niemieckim i międzynarodowym. Wytyczne kultury działalności przedstawiono w podręczniku zarządzania jakością (wydanie 200- 4.). Wszyscy pracownicy pracują w sposób ciągły nad zasadami jakości oraz działalności i dokonują stosownych ulepszeń. Wszyscy pracownicy podpisali zgodę na wykonywanie opracowań wyłącznie zgodnych z umową.

Świadectwo „Inżyniera doradcy” Izby Inżynierów w Saksonii wymaga niezależności od dostawców.

Praca jako publiczny i zaprzysiężony biegły wymaga niezależności od dostawców, obiektywnej oceny przedsiębiorstw, technik i procedur w opiniowaniu stron, pojednawczym i sądowym.

Inżynieryjno-techniczna ocena instalacji do oczyszczania spalin

Wybór i ocena urządzeń do oczyszczania spalin

Doradzamy w dziedzinie oczyszczania spalin w wielu branżach. Nasze spektrum doradztwa obejmuje ocenę konieczności zastosowania instalacji do oczyszczania spalin, wybór rodzaju, wymiarowanie oraz integrację urządzeń do oczyszczania spalin dla różnych zastosowań.

Poza tym oceniamy różne urządzenia do oczyszczania spalin (proces oczyszczania mechanicznego, elektrycznego, chemicznego, biologicznego i termicznego) oraz koncepcje ulepszenia np. zmienionego systemu gazu surowego. W przypadku braku lub ograniczenia funkcjonowania następuje analiza w rozumieniu opinii stron, pojednawczej lub sądowej.

Opiniowanie emisji i immisji dla substancji szkodliwych dla powietrza, zapachów, hałasu

Utrzymanie czystego powietrza w przemyśle, działalności komercyjnej i rolnictwie
Obliczamy emisję instalacji przemysłowych i komercyjnych. Służą do tego banki danych dla źródeł zbadanych (kominy) instalacji porównywalnych, ustawowe wartości graniczne i techniczne dane lub obliczenia przepływu. Dla emisji dyfuzyjnej obliczenia wykonywane są na podstawie VDI 3790.

Poza tym oferujemy obliczenia rozprzestrzeniania zgodnie z TA Luft 2002, załącznik 3 w celu ujęcia sytuacji związanych z immisją w pobliżu obiektów chronionych według § BimSchG. Miejscami immisji mogą być budynki mieszkalne, inne budynki użytkowe oraz środowisko (np. uwalnianie substancji szkodliwych do gleby). Obliczenia immisji pozwalają na ugruntowane wypowiedzi odnośnie zdolności inwestycji do uzyskania pozwolenia (nowy obiekt lub modernizacja albo powiększenie objętości jako istotna zmiana).

Żeby właściwie zarejestrować dane odnośnie wiatru na miejscu, integrujemy usługi Niemieckiego Instytutu Prognozowania Pogody w proces opracowania opinii. W celu dobrego przybliżenia do oczekiwanych przyszłych warunków uwzględniamy lokalną orografię (strukturę terenu), wpływ lokalnych pól wiatrowych przy owiewaniu budynków lub działanie prądów zimnego powietrza.

Utrzymanie czystego powietrza w pomieszczeniach
Z powodu rosnącej wrażliwości na jakość powietrza w pomieszczeniach oferujemy również opiniowanie w celu ustalenia i oceny substancji szkodliwych w powietrzu w pomieszczeniach. W celu ustalenia programu pomiarów wykonujemy wizję lokalną i kontrolujemy lokalizację oraz przepytujemy zainteresowane strony (najemców, wynajmujących, pracowników, pracodawców, itd.). W celu przeprowadzenia pomiaru i analizy angażujemy akredytowane instytucje pomiarowe i dokonujemy oceny wyników. W dziedzinie szkodliwych substancji organicznych w powietrzu zastosowanie ma screening, który prezentuje jako wynik ilościową analizę kilkuset związków organicznych.

Ekspertyza wytłumienia
W związku z inwestycją należy skontrolować w przypadku większych wysokości lub niewielkich odstępów wpływ inwestycji na sąsiedztwo. Opracowujemy ekspertyzy wytłumienia konstrukcji tłumiących hałas przy autostradach i drogach krajowych i badamy ich dopuszczalność lub proponujemy środki zapobiegawcze lub alternatywne.

Opiniowanie ochrony przeciwwybuchowej

Niezależnie od ilości zatrudnionych pracodawca musi w ramach swoich obowiązków zapewnić (patrz § 3 Rozporządzenia o bezpieczeństwie zakładu – BetrSichV) sporządzenie i utrzymanie w aktualnym stanie dokumentacji ochrony przeciw wybuchom (patrz § 6 BetrSichV). Z dokumentacji ochrony przeciwwybuchowej musi wynikać:

  • że ustalono i oceniono zagrożenie wybuchem
  • że podjęto wymierne środki, żeby osiągnąć cele ochrony przeciw wybuchom
  • dla jakich obszarów ustalono strefy (strefa 0, strefa 1 lub strefa 20, strefa 20 i strefa 22)
  • w jakich obszarach mają zastosowanie minimalne przepisy załącznika 4 BetrSichV

Dokumentacja ochrony przeciwwybuchowej jest sporządzana przed odbiorem prac i opracowywana ponownie, jeśli nastąpią zmiany, rozszerzenie lub przekształcenie środków roboczych lub przebiegu pracy.

Sporządzaliśmy dokumentację przeciwwybuchową dla wielu obiektów i jesteśmy do Państwa dyspozycji w tej kwestii.

Opiniowanie ochrony pożarowej

Temat ochrony pożarowej jest niezwykle ważny dla bezpiecznej eksploatacji instalacji. Różne wielkie pożary w ostatnich latach (np. pożar lotniska w Düsseldorfie) pokazują ciągle, jak ważna jest ta tematyka.

Już podczas planowania inwestycji należy ocenić aspekty pożarowo-techniczne dla danego obiektu i wyprowadzić wymagane środki. Inwestycją nie jest w tym sensie jedynie nowa budowa. Również zmiana obciążenia pożarowego przykładowo przez zwiększenie powierzchni magazynowej w istniejącym budynku może w rozumieniu prawa budowlanego oznaczać zmianę sposobu użytkowania. Należy to ocenić zarówno z punktu widzenia prawa oraz pozwoleń, jak i techniki ochrony pożarowej.

Jeśli w przypadku danej inwestycji nie chodzi o „budowlę specjalną” w rozumieniu prawa budowlanego (np. budynek o powierzchni podstawowej większej niż 1.600 m2, z pomieszczeniami publicznymi i sprzedażowymi itd.), to wymogi techniczne ochrony pożarowej opracowywane są w postaci świadectwa ochrony pożarowej. W przypadku „budowli specjalnych” wymagana jest całościowa ocena aspektów techniki pożarowej dla specjalnych przypadków zastosowania. Instrumentem do tego jest sporządzanie koncepcji ochrony pożarowej.

W koncepcji ochrony pożarowej należy ustalić wymogi specyficzne dla obiektu i wyprowadzić wymagane środki ochrony pożarowej. Wpływ ma tutaj szereg aspektów, jak struktura budynku, wykonanie budynku, użytkowanie budynku lub poszczególnych jego części, ilość osób w budynku, obciążenie pożarowe w budynku, infrastruktura ochrony pożarowej w budynku (np. technika alarmowania o pożarze), jak również wokół budynku (np. zaopatrzenie w wodę gaśniczą w danej lokalizacji).

Tłem opracowania dokumentacji ochrony pożarowej lub koncepcji ochrony pożarowej jest zagwarantowanie w specyficznym przypadku użytkowania szybkiej i bezpiecznej ewakuacji ludzi i zwierząt z obiektu (ochrona osób!) oraz umożliwienie skutecznego dostęp dla straży pożarnej podczas akcji w przypadku pożaru.