08_Bauueberwachung_.jpg

Nadzór budowlany


Nadzór nad wykonawstwem w zgodzie z zatwierdzonymi planami

Dla prawidłowego wykonania budowy ważny jest nadzór nad poszczególnymi usługami budowlanymi (kierownictwo budowy).

Dbamy o to, żeby wszystkie usługi budowlane zostały wykonane prawidłowo i odpowiednio do jakości. Poza tym zapewniamy, żeby stosowano treści pozwoleń i dzięki temu gwarantujemy zgodną z pozwoleniami realizację budowy. W razie potrzeby naciskamy w ramach nadzoru / kierownictwa budowy na dotrzymanie i/lub wdrażanie aspektów związanych z pozwoleniami. Rozpoznajemy możliwe braki na czas i unikamy strat spowodowanych ich skutkami.

Kontrola kosztów

Przy realizacji inwestycji korzystne jest przeniesienie kontroli kosztów na kierownictwo budowy. Oferujemy te usługi w jednym pakiecie. W dziedzinie kontroli kosztów nadzorujemy z wyprzedzeniem powstawanie kosztów przy realizacji budowy. Jest to proces ciągły. Jeśli stwierdzamy odchylenia, wymieniamy je i decydujemy, czy planowanie / wykonawstwo ma być kontynuowane bez zmian lub podejmujemy celowe środki sterowania kosztami. Kontrola kosztów bazuje zawsze na określonych wartościach odniesienia, dla których należy przeprowadzić porównanie (zestawienie wartości rzeczywistych i zadanych).

Koordynacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

Ważnym punktem pracy na budowie jest dotrzymanie przepisów BHP. Na budowach, na których pracują pracownicy kilku pracodawców, należy zgodnie z § 3 (1) Rozporządzenia budowlanego zatrudnić co najmniej jednego koordynatora (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

Bezpieczeństwo i ochronę zdrowia należy uwzględnić już podczas fazy planowania inwestycji budowlanej. Powinno się opracować plan ochrony bezpieczeństwa i zdrowia lub zlecić jego opracowanie i zestawić z wymaganymi informacjami o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, których należy przestrzegać podczas późniejszych prac na placu budowy.

W ramach wykonawstwa budowy osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia koordynuje stosowanie ogólnych wytycznych wg § 4 Ustawy o ochronie pracy, dopasowuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do potrzeb danego przypadku (lub zleca jego dopasowanie), organizuje współpracę pracodawców i koordynuje nadzór nad prawidłowym stosowaniem procedur roboczych przez pracodawców.

Ochrona i bezpieczeństwo pracy

Mimo wysokiego poziomu technik instalacyjnych na rynku komercyjnym i przemysłowym, temat ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy jest stałym towarzyszem. Pracodawca jest zobowiązany zgodnie z Ustawą o ochronie pracy (niem. ArbSchG) do stosowania wymaganych środków ochrony, które wpływają na bezpieczeństwo i zdrowie zatrudnionych podczas pracy. Następnie pracodawca kontroluje skuteczność środków i dopasowuje je do zmieniających się okoliczności. W centrum znajduje się osiąganie możliwie najlepszego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zatrudnionych (patrz również § 3 ArbSchG „Podstawowe obowiązki pracodawcy”).

W przypadku wymaganych środków należy wyjść od następujących zasad (patrz również § 4 ArbSchG „Zasady ogólne”).

 • Kształtowanie pracy w taki sposób, żeby możliwie uniknąć zagrożenia dla życia i zdrowia oraz utrzymywać istniejące zagrożenie na możliwie ograniczonym poziomie
 • Zwalczanie zagrożeń u źródła
 • Przestrzeganie stanu wiedzy technicznej, medycyny pracy i higieny oraz innych dziedzin dotyczących BHP
 • Planowanie środków w taki sposób, żeby właściwie połączyć technikę, organizację pracy i inne warunki pracy oraz socjalne i wpływ środowiska na miejsce pracy
 • Przestrzeganie szczególnych zagrożeń dla grup zawodowych wymagających specjalnej ochrony
 • Szkolenie, instruowanie oraz pouczanie zatrudnionych

Żeby móc stwierdzić zagrożenia dla zatrudnionych, pracodawca musi rozpoznać i ocenić zagrożenie. Z rozpoznania należy wyprowadzić wymagane środki (patrz również § ArbSchG „Ocena warunków pracy).

Zagrożenia mogą przykładowo wynikać z:

 • kształtu i urządzenia zakładu pracy i miejsca pracy
 • przebiegu procesu pracy i produkcji, czasu pracy oraz innych czynników
 • rodzaju, wyboru i zastosowaniu środków roboczych, w szczególności materiałów, maszyn, urządzeń i instalacji oraz obchodzenia się z nimi
 • wpływu czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych zatrudnionych.
 • niewystarczających kwalifikacji lub przeszkolenia

Pracodawca musi udokumentować wyniki oceny oraz wymagane środki do poprawy ochrony pracy. W planie środków określa się odpowiedzialność w zakresie usuwania zagrożeń, przebiegu czasowego i kontroli skuteczności środków.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w tym zakresie

Zarządzanie projektem

Według DIN 69901 pod pojęciem zarządzania projektem należy rozumieć „…całość zadań, organizacji, technik i środków kierowania realizacją projektu”.

Przy wdrażaniu projektów szczególne znaczenie ma koordynacja różnych obszarów planowania, wsparcia i wykonawstwa (niezależnie od tego, czy chodzi o osoby, czy przedsiębiorstwa). Następuje przy tym ustalenie granic usług oraz punktów przecięcia i uzgodnienie przebiegu czasowego z wymaganymi terminami. W bieżącym projekcie dochodzi jeszcze koordynacja danych osób lub firm oraz kontrola terminów. Podczas sporządzania projektu i po jego zakończeniu należy sprawdzić zakres i jakość poszczególnych usług. Kontrola kosztów i ich nadzór są przy tym ważnymi aspektami.

W ramach tworzenia obiektu jesteśmy nie tylko usługodawcami w zakresie tworzenia koncepcji, ale również partnerami w zadaniach koordynacji i kontroli w ramach zarządzania projektem.