Cookie settings

We use several types of cookies on this website to provide you with an optimal online experience, to increase the user-friendliness of our portal and to constantly improve our communication with you. You can decide which categories you want to allow and which you do not want to allow (see "Custom settings" for more information).
Name of cookie Purpose expires
privacylayer Cookies Status Agreement Cookie hint 1 Jahr
sessionID CMS clicksystem user guidance Zum Ende der Sitzung
userlang language recognition Zum Ende der Sitzung
Name of cookie Purpose expires
_ga Google Analytics 2 years
_gat Google Analytics 1 minute
_gid Google Analytics 1 day
_gali Google Analytics 30 seconds
08_Bauueberwachung_.jpg

Nadzór budowlany


Nadzór nad wykonawstwem w zgodzie z zatwierdzonymi planami

Dla prawidłowego wykonania budowy ważny jest nadzór nad poszczególnymi usługami budowlanymi (kierownictwo budowy).

Dbamy o to, żeby wszystkie usługi budowlane zostały wykonane prawidłowo i odpowiednio do jakości. Poza tym zapewniamy, żeby stosowano treści pozwoleń i dzięki temu gwarantujemy zgodną z pozwoleniami realizację budowy. W razie potrzeby naciskamy w ramach nadzoru / kierownictwa budowy na dotrzymanie i/lub wdrażanie aspektów związanych z pozwoleniami. Rozpoznajemy możliwe braki na czas i unikamy strat spowodowanych ich skutkami.

Kontrola kosztów

Przy realizacji inwestycji korzystne jest przeniesienie kontroli kosztów na kierownictwo budowy. Oferujemy te usługi w jednym pakiecie. W dziedzinie kontroli kosztów nadzorujemy z wyprzedzeniem powstawanie kosztów przy realizacji budowy. Jest to proces ciągły. Jeśli stwierdzamy odchylenia, wymieniamy je i decydujemy, czy planowanie / wykonawstwo ma być kontynuowane bez zmian lub podejmujemy celowe środki sterowania kosztami. Kontrola kosztów bazuje zawsze na określonych wartościach odniesienia, dla których należy przeprowadzić porównanie (zestawienie wartości rzeczywistych i zadanych).

Koordynacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

Ważnym punktem pracy na budowie jest dotrzymanie przepisów BHP. Na budowach, na których pracują pracownicy kilku pracodawców, należy zgodnie z § 3 (1) Rozporządzenia budowlanego zatrudnić co najmniej jednego koordynatora (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

Bezpieczeństwo i ochronę zdrowia należy uwzględnić już podczas fazy planowania inwestycji budowlanej. Powinno się opracować plan ochrony bezpieczeństwa i zdrowia lub zlecić jego opracowanie i zestawić z wymaganymi informacjami o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, których należy przestrzegać podczas późniejszych prac na placu budowy.

W ramach wykonawstwa budowy osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia koordynuje stosowanie ogólnych wytycznych wg § 4 Ustawy o ochronie pracy, dopasowuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do potrzeb danego przypadku (lub zleca jego dopasowanie), organizuje współpracę pracodawców i koordynuje nadzór nad prawidłowym stosowaniem procedur roboczych przez pracodawców.

Ochrona i bezpieczeństwo pracy

Mimo wysokiego poziomu technik instalacyjnych na rynku komercyjnym i przemysłowym, temat ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy jest stałym towarzyszem. Pracodawca jest zobowiązany zgodnie z Ustawą o ochronie pracy (niem. ArbSchG) do stosowania wymaganych środków ochrony, które wpływają na bezpieczeństwo i zdrowie zatrudnionych podczas pracy. Następnie pracodawca kontroluje skuteczność środków i dopasowuje je do zmieniających się okoliczności. W centrum znajduje się osiąganie możliwie najlepszego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zatrudnionych (patrz również § 3 ArbSchG „Podstawowe obowiązki pracodawcy”).

W przypadku wymaganych środków należy wyjść od następujących zasad (patrz również § 4 ArbSchG „Zasady ogólne”).

 • Kształtowanie pracy w taki sposób, żeby możliwie uniknąć zagrożenia dla życia i zdrowia oraz utrzymywać istniejące zagrożenie na możliwie ograniczonym poziomie
 • Zwalczanie zagrożeń u źródła
 • Przestrzeganie stanu wiedzy technicznej, medycyny pracy i higieny oraz innych dziedzin dotyczących BHP
 • Planowanie środków w taki sposób, żeby właściwie połączyć technikę, organizację pracy i inne warunki pracy oraz socjalne i wpływ środowiska na miejsce pracy
 • Przestrzeganie szczególnych zagrożeń dla grup zawodowych wymagających specjalnej ochrony
 • Szkolenie, instruowanie oraz pouczanie zatrudnionych

Żeby móc stwierdzić zagrożenia dla zatrudnionych, pracodawca musi rozpoznać i ocenić zagrożenie. Z rozpoznania należy wyprowadzić wymagane środki (patrz również § ArbSchG „Ocena warunków pracy).

Zagrożenia mogą przykładowo wynikać z:

 • kształtu i urządzenia zakładu pracy i miejsca pracy
 • przebiegu procesu pracy i produkcji, czasu pracy oraz innych czynników
 • rodzaju, wyboru i zastosowaniu środków roboczych, w szczególności materiałów, maszyn, urządzeń i instalacji oraz obchodzenia się z nimi
 • wpływu czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych zatrudnionych.
 • niewystarczających kwalifikacji lub przeszkolenia

Pracodawca musi udokumentować wyniki oceny oraz wymagane środki do poprawy ochrony pracy. W planie środków określa się odpowiedzialność w zakresie usuwania zagrożeń, przebiegu czasowego i kontroli skuteczności środków.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w tym zakresie

Zarządzanie projektem

Według DIN 69901 pod pojęciem zarządzania projektem należy rozumieć „…całość zadań, organizacji, technik i środków kierowania realizacją projektu”.

Przy wdrażaniu projektów szczególne znaczenie ma koordynacja różnych obszarów planowania, wsparcia i wykonawstwa (niezależnie od tego, czy chodzi o osoby, czy przedsiębiorstwa). Następuje przy tym ustalenie granic usług oraz punktów przecięcia i uzgodnienie przebiegu czasowego z wymaganymi terminami. W bieżącym projekcie dochodzi jeszcze koordynacja danych osób lub firm oraz kontrola terminów. Podczas sporządzania projektu i po jego zakończeniu należy sprawdzić zakres i jakość poszczególnych usług. Kontrola kosztów i ich nadzór są przy tym ważnymi aspektami.

W ramach tworzenia obiektu jesteśmy nie tylko usługodawcami w zakresie tworzenia koncepcji, ale również partnerami w zadaniach koordynacji i kontroli w ramach zarządzania projektem.