02_Dokumentation_.jpg

Dokumentacja i aktualizacja w działającym zakładzie


Systematyczne zestawienia wykresów rysunkowych i wyników obliczeń obiektu

W ramach przygotowania środków (planowania) sporządzamy wymaganą dokumentację obliczeniową i/lub rysunkową. Na podstawie tej dokumentacji wykonuje się obiekt.

Z różnych przyczyn podczas realizacji inwestycji mogą wystąpić odchylenia od tej dokumentacji. Te zmiany/odchylenia muszą być wystarczająco uwzględnione w zaktualizowanych obliczeniach i/lub dokumentacji rysunkowej. Żeby zagwarantować na zakończenie inwestycji najbardziej aktualny stan obliczeń i/lub dokumentacji, ważne jest sporządzanie zestawień rysunków z wynikami obliczeń. Prawidłowo sporządzona dokumentacja stanowi dla właściciela ważną podstawę pracy w przypadku kolejnych inwestycji w danym obiekcie.

Pełną dokumentację instalacji (plany zasobów, wyrys, schematy przepływu, protokoły kontroli itp.)

W realizację inwestycji włączonych jest ogólnie kilka przedsiębiorstw, które dostarczają i montują instalację / części instalacji różnych producentów. Poszczególne instalacje / części instalacji dysponują różną dokumentacją (jak podręcznik obsługi, lista części zamiennych, dokumentacja rysunkowa, itd.).

Dokumenty te potrzebne są do eksploatacji instalacji / części instalacji (jak informacje o prawidłowej obsłudze), do celów konserwacji i naprawy (jak informacje o cyklach konserwacji, zakresie konserwacji itd.) oraz przy ewentualnej przebudowie obiektu.

Dokonujemy prawidłowego i kompletnego zestawienia wszystkich dokumentów.

Plany obsługi i konserwacji

Po przeprowadzeniu inwestycji ważne jest przekazanie właścicielowi dokumentacji, z której wynika prawidłowa obsługa instalacji / części instalacji. Ponadto należy dla prawidłowej eksploatacji instalacji / części instalacji zastosować się do wskazań producenta w odniesieniu do konserwacji (zakres konserwacji, cykl konserwacji).

Dodatkowo do dokumentacji producenta opracowujemy dla Państwa instrukcje obsługi i plany konserwacji specyficzne dla wymogów obiektu.

Plany ewakuacyjne i ratunkowe

W celu szybkiego i prawidłowego opróżnienia budynku w przypadku pożaru i/lub innych nagłych przypadków ważne jest odpowiednie poinformowanie osób w budynku o drogach ewakuacyjnych i ratunkowych w obiekcie. Poza tym należy ustalić najważniejsze zasady zachowania w nagłych przypadkach.

Ważnym instrumentem jest przy tym stworzenie planów ewakuacyjnych i ratunkowych. Służą one do wizualizowania i szybkiego rozpoznania przebiegu dróg ewakuacyjnych i ratunkowych oraz zawierają najważniejsze informacje o regułach zachowania. Plany ewakuacyjne i ratunkowe należy rozwiesić w budynku w widocznych miejscach. Właściciel powinien się zatroszczyć, żeby plany ewakuacyjne i ratunkowe były utrzymywane w aktualnym stanie, tj. sprawdzane co najmniej co 2 lata przez biegłego.

Tworzymy fachowe plany ewakuacyjne i ratunkowe dla Państwa.

Plany pożarowe

nadzwyczaj ważny instrument podczas akcji straży pożarnej. Plany pożarowe przedstawiają przy zastosowaniu ustalonej symboliki cechy charakterystyczne i ryzyka na danym terenie oraz w budynkach. Straż pożarna musi mieć możliwość odczytania z planów następujących informacji (nazewnictwo przykładowe):

 • Osiągalność obiektu (dojazd do obiektu z obszaru ruchu publicznego)
 • Umiejscowienie obiektu (o ile dostępne w szczególnym przypadku)
 • Umiejscowienie centrali sygnalizacji pożaru (w razie potrzeby położenie pożarowego panelu obsługi, tablicy informacyjnej, Umiejscowienie budynku na działce
 • depozytu kluczy i elementów przełączających)
 • Umiejscowienie powierzchni ustawienia i poruszania dla straży pożarnej
 • Umiejscowienie miejsc poboru wody gaśniczej (jak hydranty, cysterny, stawy pożarowe)
 • Umiejscowienie wejść i wyjść budynku
 • Umiejscowienie klatek schodowych
 • Oznaczenie obszarów szczególnego zagrożenia (np. pomieszczenia, w których składowane są materiały zapalne lub łatwopalne; pomieszczenia z substancjami grożącymi wybuchem itd.).

Do planu pożarowego należą:

 • Plan oglądowy
 • Plan / plany kondygnacji
 • Plan / plany dodatkowe
 • Dodatkowe objaśnienia (część opisowa do planu pożarowego z informacjami o budynku, osobach kontaktowych, możliwych obszarach zagrożenia itd.).

Właściciel powinien zapewnić, żeby plany pożarowe były utrzymywane w aktualnym stanie (kontrola biegłego co najmniej co dwa lata) oraz żeby znajdowały się na właściwym posterunku straży pożarnej.

Sporządzaliśmy już plany pożarowe dla wielu obiektów i pozostajemy w tej kwestii do Państwa dyspozycji.

Dokumentacja ochrony przeciwwybuchowej

Niezależnie od ilości zatrudnionych pracodawca musi w ramach swoich obowiązków zapewnić (patrz § 3 Rozporządzenia o bezpieczeństwie zakładu – BetrSichV) sporządzenie i utrzymanie w aktualnym stanie dokumentacji ochrony przeciw wybuchom (patrz § 6 BetrSichV). Z dokumentacji ochrony przeciwwybuchowej musi wynikać:
 
 • że ustalono i oceniono zagrożenie wybuchem
 • że podjęto wymierne środki, żeby osiągnąć cele ochrony przeciw wybuchom
 • dla jakich obszarów ustalono strefy (strefa 0, strefa 1 lub strefa 20, strefa 20 i strefa 22)
 • w jakich obszarach mają zastosowanie minimalne przepisy załącznika 4 BetrSichV.

Dokumentacja ochrony przeciwwybuchowej jest sporządzana przed odbiorem prac i opracowywana ponownie, jeśli nastąpią zmiany, rozszerzenie lub przekształcenie środków roboczych lub przebiegu pracy.

Sporządzaliśmy dokumentację przeciwwybuchową dla wielu obiektów i jesteśmy do Państwa dyspozycji w tej kwestii.