Cookie settings

We use several types of cookies on this website to provide you with an optimal online experience, to increase the user-friendliness of our portal and to constantly improve our communication with you. You can decide which categories you want to allow and which you do not want to allow (see "Custom settings" for more information).
Name of cookie Purpose expires
privacylayer Cookies Status Agreement Cookie hint 1 Jahr
sessionID CMS clicksystem user guidance Zum Ende der Sitzung
userlang language recognition Zum Ende der Sitzung
Name of cookie Purpose expires
_ga Google Analytics 2 years
_gat Google Analytics 1 minute
_gid Google Analytics 1 day
_gali Google Analytics 30 seconds
02_Dokumentation_.jpg

Dokumentacja i aktualizacja w działającym zakładzie


Systematyczne zestawienia wykresów rysunkowych i wyników obliczeń obiektu

W ramach przygotowania środków (planowania) sporządzamy wymaganą dokumentację obliczeniową i/lub rysunkową. Na podstawie tej dokumentacji wykonuje się obiekt.

Z różnych przyczyn podczas realizacji inwestycji mogą wystąpić odchylenia od tej dokumentacji. Te zmiany/odchylenia muszą być wystarczająco uwzględnione w zaktualizowanych obliczeniach i/lub dokumentacji rysunkowej. Żeby zagwarantować na zakończenie inwestycji najbardziej aktualny stan obliczeń i/lub dokumentacji, ważne jest sporządzanie zestawień rysunków z wynikami obliczeń. Prawidłowo sporządzona dokumentacja stanowi dla właściciela ważną podstawę pracy w przypadku kolejnych inwestycji w danym obiekcie.

Pełną dokumentację instalacji (plany zasobów, wyrys, schematy przepływu, protokoły kontroli itp.)

W realizację inwestycji włączonych jest ogólnie kilka przedsiębiorstw, które dostarczają i montują instalację / części instalacji różnych producentów. Poszczególne instalacje / części instalacji dysponują różną dokumentacją (jak podręcznik obsługi, lista części zamiennych, dokumentacja rysunkowa, itd.).

Dokumenty te potrzebne są do eksploatacji instalacji / części instalacji (jak informacje o prawidłowej obsłudze), do celów konserwacji i naprawy (jak informacje o cyklach konserwacji, zakresie konserwacji itd.) oraz przy ewentualnej przebudowie obiektu.

Dokonujemy prawidłowego i kompletnego zestawienia wszystkich dokumentów.

Plany obsługi i konserwacji

Po przeprowadzeniu inwestycji ważne jest przekazanie właścicielowi dokumentacji, z której wynika prawidłowa obsługa instalacji / części instalacji. Ponadto należy dla prawidłowej eksploatacji instalacji / części instalacji zastosować się do wskazań producenta w odniesieniu do konserwacji (zakres konserwacji, cykl konserwacji).

Dodatkowo do dokumentacji producenta opracowujemy dla Państwa instrukcje obsługi i plany konserwacji specyficzne dla wymogów obiektu.

Plany ewakuacyjne i ratunkowe

W celu szybkiego i prawidłowego opróżnienia budynku w przypadku pożaru i/lub innych nagłych przypadków ważne jest odpowiednie poinformowanie osób w budynku o drogach ewakuacyjnych i ratunkowych w obiekcie. Poza tym należy ustalić najważniejsze zasady zachowania w nagłych przypadkach.

Ważnym instrumentem jest przy tym stworzenie planów ewakuacyjnych i ratunkowych. Służą one do wizualizowania i szybkiego rozpoznania przebiegu dróg ewakuacyjnych i ratunkowych oraz zawierają najważniejsze informacje o regułach zachowania. Plany ewakuacyjne i ratunkowe należy rozwiesić w budynku w widocznych miejscach. Właściciel powinien się zatroszczyć, żeby plany ewakuacyjne i ratunkowe były utrzymywane w aktualnym stanie, tj. sprawdzane co najmniej co 2 lata przez biegłego.

Tworzymy fachowe plany ewakuacyjne i ratunkowe dla Państwa.

Plany pożarowe

nadzwyczaj ważny instrument podczas akcji straży pożarnej. Plany pożarowe przedstawiają przy zastosowaniu ustalonej symboliki cechy charakterystyczne i ryzyka na danym terenie oraz w budynkach. Straż pożarna musi mieć możliwość odczytania z planów następujących informacji (nazewnictwo przykładowe):

 • Osiągalność obiektu (dojazd do obiektu z obszaru ruchu publicznego)
 • Umiejscowienie obiektu (o ile dostępne w szczególnym przypadku)
 • Umiejscowienie centrali sygnalizacji pożaru (w razie potrzeby położenie pożarowego panelu obsługi, tablicy informacyjnej, Umiejscowienie budynku na działce
 • depozytu kluczy i elementów przełączających)
 • Umiejscowienie powierzchni ustawienia i poruszania dla straży pożarnej
 • Umiejscowienie miejsc poboru wody gaśniczej (jak hydranty, cysterny, stawy pożarowe)
 • Umiejscowienie wejść i wyjść budynku
 • Umiejscowienie klatek schodowych
 • Oznaczenie obszarów szczególnego zagrożenia (np. pomieszczenia, w których składowane są materiały zapalne lub łatwopalne; pomieszczenia z substancjami grożącymi wybuchem itd.).

Do planu pożarowego należą:

 • Plan oglądowy
 • Plan / plany kondygnacji
 • Plan / plany dodatkowe
 • Dodatkowe objaśnienia (część opisowa do planu pożarowego z informacjami o budynku, osobach kontaktowych, możliwych obszarach zagrożenia itd.).

Właściciel powinien zapewnić, żeby plany pożarowe były utrzymywane w aktualnym stanie (kontrola biegłego co najmniej co dwa lata) oraz żeby znajdowały się na właściwym posterunku straży pożarnej.

Sporządzaliśmy już plany pożarowe dla wielu obiektów i pozostajemy w tej kwestii do Państwa dyspozycji.

Dokumentacja ochrony przeciwwybuchowej

Niezależnie od ilości zatrudnionych pracodawca musi w ramach swoich obowiązków zapewnić (patrz § 3 Rozporządzenia o bezpieczeństwie zakładu – BetrSichV) sporządzenie i utrzymanie w aktualnym stanie dokumentacji ochrony przeciw wybuchom (patrz § 6 BetrSichV). Z dokumentacji ochrony przeciwwybuchowej musi wynikać:
 
 • że ustalono i oceniono zagrożenie wybuchem
 • że podjęto wymierne środki, żeby osiągnąć cele ochrony przeciw wybuchom
 • dla jakich obszarów ustalono strefy (strefa 0, strefa 1 lub strefa 20, strefa 20 i strefa 22)
 • w jakich obszarach mają zastosowanie minimalne przepisy załącznika 4 BetrSichV.

Dokumentacja ochrony przeciwwybuchowej jest sporządzana przed odbiorem prac i opracowywana ponownie, jeśli nastąpią zmiany, rozszerzenie lub przekształcenie środków roboczych lub przebiegu pracy.

Sporządzaliśmy dokumentację przeciwwybuchową dla wielu obiektów i jesteśmy do Państwa dyspozycji w tej kwestii.