Cookie settings

We use several types of cookies on this website to provide you with an optimal online experience, to increase the user-friendliness of our portal and to constantly improve our communication with you. You can decide which categories you want to allow and which you do not want to allow (see "Custom settings" for more information).
Name of cookie Purpose expires
privacylayer Cookies Status Agreement Cookie hint 1 Jahr
sessionID CMS clicksystem user guidance Zum Ende der Sitzung
userlang language recognition Zum Ende der Sitzung
Name of cookie Purpose expires
_ga Google Analytics 2 years
_gat Google Analytics 1 minute
_gid Google Analytics 1 day
_gali Google Analytics 30 seconds
06_Ausfuehrungsplanung_.jpg

Planowanie wykonawstwa, przygotowania i współdziałania przy rozdzielaniu zleceń


Opisy i specyfikacje inwestycji

Opis inwestycji
Przy budowie obiektów ważnym czynnikiem są rozwiązania ekonomiczne. Z tego powodu wielu dostawców i producentów opracowuje i stosuje rozwiązania systemowe lub systemy modułowe. Jeśli inwestor decyduje się na określony system, to minimalizuje dzięki temu krąg oferentów.

Wyjściem z tej sytuacji jest opis inwestycji. Zawiera on niezależnie od systemu wszystkie usługi, jakie mają zostać wykonane, oraz warunki brzegowe w odniesieniu do projektu. Oferenci, którym opis inwestycji został udostępniony, mogą zastosować swoje systemy i złożyć dzięki temu ekonomiczne oferty, pod warunkiem, że dotrzymują ustalonych warunków brzegowych i stosują je w praktyce.

W Państwa interesie wykorzystujemy te zalety.

Specyfikacja inwestycji
Specyfikacja inwestycji opisuje / wymienia treści poszczególnych zleceń pod względem jakościowym i ilościowym. Specyfikacje zapewniają w porównaniu do opisów inwestycji lepszą porównywalność dokumentów ofertowych.

Opracowywanie specyfikacji inwestycji wymaga postępowania strukturalnego. Żeby zapewnić jakość specyfikacji, konieczne jest planowanie wykonawstwa. Tylko na tej podstawie możemy wyczerpująco opisać ilości, wymiary, itd.

Planowanie konstrukcji nośnej

Jako planowanie konstrukcji nośnej należy rozumieć statyczno-konstrukcyjne usługi planistyczne dla budynku i należącego do niego obiektów budowlanych odpowiednio do wizerunku zlecenia HOAI. Celem planowania konstrukcji nośnej jest zapewnienie wymaganej nośności i przydatności do użytkowania podczas przewidzianego czasu eksploatacji zgodnie z wymogami gospodarności i estetyki.

Planowanie konstrukcji nośnej korzysta z metody obliczeń statycznych (statyki budowlanej) i przeprowadzane jest w przypadku nowych budowli, przebudowy i renowacji we wszystkich fazach realizacji. Obejmuje opracowanie różnych rodzajów budowli oraz różnych konstrukcji, jak budowle z żelbetonu, budowle prefabrykowane, budowle ze stali, drewna i muru.

Plany rozmieszczenia maszyn

Sporządzanie planów rozmieszczenia maszyn lub aparatury jest ważnym instrumentem w planowaniu fabryki. W ten sposób już w fazie planowania zdobywa się wiedzę o faktycznej instalacji, co umożliwia wyciągnięcie wniosków do co wykonalności. Poza tym można dzięki temu ustalić wymogi odnośnie techniki maszynowej i instalacyjnej. Dodatkowo plany rozmieszczenia maszyn lub aparatury służą już w fazie planowania wstępnego i planowania pozwoleń jako podstawa do przedstawienia kompletnej instalacji, jak również podstawa do dyskusji z inwestorem oraz właściwymi organami władz. Dlatego taki plan powinien być nieodłączną częścią planowania.

Przykładowo należy sprawdzić i/lub ustalić następujące aspekty:

  • Jak należy rozmieścić technikę instalacyjną, żeby wybrane procesy technologiczne mogły przebiegać racjonalnie?
  • Jakiego zapotrzebowania na miejsce wymagają poszczególne instalacje? Na tej podstawie można ustalić wymagane powierzchnie dla budynku.
  • Czy możliwe jest spełnienie wymaganych aspektów logistycznych (np. zakładowy proces transportu) w przypadku zaplanowanego rozmieszczenia maszyn / aparatury?
  • Gdzie należy przewidzieć powierzchnie magazynowe z punktu widzenia techniki produkcyjnej?
  • Czy można osiągnąć optymalizację zapotrzebowania na powierzchnię stosując inne maszyny / inną aparaturę (porównanie i ocena wariantów)?
  • Chętnie udzielimy wsparcia naszym know-how, wydajną techniką obliczeniową i nowoczesnym oprogramowaniem CAD przy opracowywaniu indywidualnego planu rozmieszczenia maszyn.

Funkcjonalną dokumentację przetargową i propozycje rozdzielania zleceń

Propozycje rozdzielania zleceń
Na daną inwestycję można rozpisać przetarg funkcjonalny / opis inwestycji i/lub specyfikację. Po zakończeniu okresu przetargu sprawdzamy wyczerpująco treści poszczególnych ofert. Porównujemy przy tym nie tylko pozycje kosztów, ale również, jakie usługi „kryją się” za oferowaną ceną w danej pozycji. Taka analiza wyłania z reguły jedną do trzech konkurujących ze sobą ofert / jednego do trzech oferentów, którzy zaproponowali wyważoną cenę ofertową do określonego zakresu inwestycji.

Na tej podstawie podejmujemy uzasadnioną fachowo decyzję i formułujemy odpowiednią propozycję rozdzielenia zleceń dla inwestora.

Analiza zagrożeń zgodnie z wytyczną maszynową i DIN EN ISO 14121-1

Analiza zagrożeń zgodnie z Wytyczną maszynową RL 98/37/EG (RL 2006/42/EG będzie obowiązywać od 29.12.2009) oraz ocena ryzyka zgodnie z DIN EN ISO 14121-1 to ważne instrumenty z punktu widzenia bezpieczeństwa w rozumieniu zgodności z europejskich ustawodawstwem oraz oznaczenia CE dla maszyny lub instalacji.

Analiza zagrożeń jest przeprowadzana przy urządzaniu poszczególnych maszyn lub instalacji oraz przy łączeniu kilku instalacji / części instalacji. W przemyśle samochodowym łączy się przykładowo maszyny różnych producentów / dostawców techniki transportowej. W przypadku takich połączeń może powstać potencjał zagrożeń, które nie powstałyby przy zastosowaniu osobnej, pojedynczej instalacji. Poza tym oznaczenie CE producenta / dostawcy instalacji / części instalacji nie uwzględnia połączenia z kolejnymi instalacjami / częściami instalacji. Analiza zagrożeń pokazuje możliwe potencjały zagrożeń i wymienia środki i/lub możliwości usuwania stwierdzonych zagrożeń lub zredukowania ich do bezpiecznego wymiaru.

W ramach analizy zagrożeń zgodnie z Wytyczną maszynową nasi inżynierowie działają strukturalnie i w sposób zorientowany na cel. Prowadzimy wizje lokalne i zbieramy wymagane dane na miejscu. Następnie analizujemy dane i oceniamy potencjał zagrożenia. Przedstawiamy Państwu propozycje rozwiązań w celu usunięcia lub zminimalizowania zagrożeń. Jako wynik analizy zagrożeń otrzymują Państwo od nas szczegółową dokumentację.

Dodatkowo poprzez analizę zagrożeń w fazie planowania można przewidzieć aspekty bezpieczeństwa i wymogi BHP, dzięki czemu da się zredukować późniejsze koszty wynikające z dodatkowych opracowań.

Świadectwa energetyczne budynków

Budynki i pomieszczenia, które są ogrzewane lub chłodzone z zastosowaniem energii, wymagają oceny energetycznej. Obowiązuje to analogicznie dla instalacji i urządzeń techniki ogrzewania, chłodzenia, wentylowania i oświetlenia oraz zaopatrzenia w wodę w chłodzonych / ogrzewanych budynkach.

W celu ustalenia rocznego pierwotnego zapotrzebowania na energię ogrzewanego / chłodzonego budynku potrzebne jest przeprowadzenie świadectwa energetycznego budynku zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawowymi (EnEV, Rozporządzenie o oszczędzaniu energii). Obejmują one m .in. ocenę czynników, jak ustawienie budynku, dane i częściach konstrukcyjnych budynku (konstrukcja, podział powierzchni budowli itd.) oraz systemów ogrzewania / chłodzenia. Wynikiem świadectwa energetycznego budynku jest ustalenie rocznego zapotrzebowania pierwotnego na energię, które nie może przekroczyć ustalonych wartości granicznych.