Spektrum działania

 • Oceny wykonalności , ekspertyzy pod kątem uzyskiwania urzędowej akceptacji – zgody, na planowane przedsięwzięcie
 • Studia projektowe dla przedsięwzięć zlokalizowanych na nowych terenach jak również przekwalifikowywanie istniejących obiektów ( analizy , studia wykonalności )
 • Tworzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na realizację zadania , uczestnictwo w procesie jej uzyskiwania
 • Tworzenie i kompletowanie dokumentacji zgodnie z prawem budowlanym i prawem krajowym
 • Tworzenie dokumentacji wykonawczej i nadzór budowlany
 • Prognozowanie emisji substancji szkodliwych i zapachów ( dr Krauß jest przysięgłym ekspertem w tym zakresie )
 • Wyjaśnienia na temat emisji
 • Raporty na temat stanu BHP
 • Analizy stanu technicznego firmy w porównaniu do stanu rynku
 • Badania i ekspertyzy wpływu na środowisko naturalne
 • Tworzenie bilansu odpadów i koncepcji gospodarki odpadami
 • Ekspertyzy w kwestiach spornych na temat uciążliwości powodowanej materiałami szkodliwymi np. w pomieszczeniach
 • Raporty na temat stanu BHP
  • pożarem wg DIN 14096 cz. A- C
  • ochrony ppoż. wg DIN 1495
  • planów dróg ewakuacyjnych i ucieczkowych
 • Wykonywanie poświadczeń na temat ochrony ppoż. także zgodnie z przepisami niemieckimi
 • Wykonywanie bilansu rozpuszczalników i redukcji ich zużycia
 • Wykonywanie wniosków o środki pomocowe
 • Doradztwo w tematach bezpieczeństwa pracy
 • Koordynacja działań BHP na budowach
 • Poświadczenia w zakresie przewodnictwa cieplnego i dokumentacje w zakresie zapobiegania eksplozjom
 • Wprowadzanie systemów zarządzania DIN ISO 9000; DIN ISO 14000 i EMAS
 • Dokumentacja zakładowa , plany , stan istniejący itp.
 • Doradztwo w przemyśle samochodowym